اردوی شهر بازی

برگزاری اردوی شهر بازی ستاره درخشان
 

برگزاری اردوی شهر بازی ستاره درخشان دانش آموزان عزیز پایه پیش دبستان تا سوم در یک روز بسیار شاد و ثبت خاطراتی دلنشین برای فرزندانمان